Goede doelen

Stichting Kumi Hospital Uganda

Stichting Kumi Hospital Uganda is in 2004 opgericht door Steffie Mooren. Steffie is als verloskundige verbonden aan de Verloskundigenpraktijk Roermond. Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de indrukwekkende ervaringen die ze opdeed tijdens een vrijwillig werkbezoek aan het Kumi Hospital in de zomer van 2003. Ze werd toen geconfronteerd met een hoge moeder- en kindersterfte als gevolg van chronische armoede en structureel gebrek aan geld en zorg.

Waar de stichting zich aanvankelijk richtte op verbetering van de moeder- en kindzorg, heeft het aandachtsgebied zich inmiddels uitgebreid naar 4 pijlers:

1. Primaire zorg voor moeder en kind: deze pijler is de basis van de stichting. Gerealiseerde projecten zijn de algemene verbetering van de verloskundige zorg, bouw van een operatiekamer bij de verloskamer, renovatie van de kinder- en kraamafdeling, veldwerk etc

2. Onderwijs is toekomst: Goed onderwijs is een belangrijke randvoorwaarde waarmee de cirkel van armoede kan worden doorbroken en een goede toekomst mogelijk wordt gemaakt. De stichting werkt nauw samen met Adesso Primary School, de basisschool die op de compound van het ziekenhuis ligt.

3. Streven naar zelfredzaamheid: de stichting investeert in projecten waarmee het ziekenhuis op lange termijn zelfvoorzienend kan zijn, om zodoende continuïteit te bieden in de zorgverlening en in hun eigen bestaansrecht (en daarmee in de inkomens en levensstandaard van hun personeel).

4. Een acceptabele levensstandaard: Mensen hebben recht op voorziening in de primaire levensbehoeften: water, voedsel, onderdak, kleding en medische hulp

Voor deze stichting is het Kumi-ziekenhuis het vertrekpunt, de spin in het web en de drijvende kracht achter hun initiatieven. Daar liggen de ‘roots’ van de stichting, en zij bouwen graag voort op de goede en betrouwbare contacten die door de jaren heen zijn opgebouwd met het ziekenhuismanagement. Elke gedoneerde euro willen zij ten goede laten komen aan de projecten van Kumi Hospital. Hiervoor proberen zij de overheadkosten zo laag mogelijk te houden. De stichting draait op vrijwilligers. Jaarlijks wordt het ziekenhuis door een vertegenwoordiging van de stichting bezocht, vliegtickets en verblijf worden uit eigen zak betaald. Met de jaarlijkse bezoeken kunnen zij met eigen ogen de voortgang en verbeteringen zien, bestedingen controleren en de resultaten terugkoppelen aan de donateurs. Overigens worden gelden voor aankoop van hulpmiddelen en investeringen voor renovatie- of bouwprojecten pas overgemaakt na inzage (per mail of ter plekke) van offertes. Bij twijfel of onduidelijkheden wordt het ziekenhuismanagement geraadpleegd, of Nederlandse projectleiders die ter plaatse zijn. Daadwerkelijk laten zien waar het geld naartoe gaat, dat is de kracht van onze stichting.

Meer info: http://www.kumihospital.nl/

Syrië "Back to school"

De situatie:

Al 3 jaar lang leven Syrische vluchtelingen kinderen in vluchtelingen kampen in Turkije. Gevlucht voor het geweld in hun land. Naar school gaan was voor Syrische kinderen vanzelfsprekend: 95% deed dit, dagelijks. Eenmaal op de vlucht werd onderwijs voor velen echter een uitzondering.  

Doel van het project:

Nederlandse Soroptimistclubs en UNICEF Nederland slaan de handen ineen om deze generatie geen verloren generatie te laten zijn. Samen maken we het mogelijk dat ook deze kinderen weer ‘gewoon’ leerling kunnen zijn. 

In Turkije kreeg UNICEF begin 2013 van de Turkse overheid toestemming het onderwijs aan Syrische kinderen vorm te geven, in overeenstemming met het Turkse systeem en bijbehorende criteria. Inmiddels zijn er rond 800 leerkrachten opgeleid en kan óók het onderwijs buiten de kampen worden opgepakt.  

Soroptimisten Eindhoven:

Een groot probleem is daar gebrek aan ruimte en middelen: de bestaande scholen kunnen de duizenden extra leerlingen bij lange na niet aan. Met uitbreiding van eigen gebouwen,     aanpassing van andere panden en verdubbeling van lestijden wordt gewerkt aan oplossingen. UNICEF helpt met de aanschaf van 50 prefab scholen.
Met het project Syrië ‘Back to School’ tekenen Nederlandse Soroptimistclubs voor de realisatie van tenminste één prefab school, inclusief inrichting, leermiddelen, lessen en veilig vervoer naar en van school, waar dat nodig is. Voor de periode van 2014 -2016. Er is hiermee zeker € 300.000,- gemoeid, dus minimaal € 100.000,- per jaar. Met hogere bedragen wordt méér mogelijk.  Ook club Eindhoven werkt mee aan dit project.   http://syrieback2school.weebly.com/

Give a hand

De situatie:

In Zaube, een landelijk dorp, 90 km ten Noord-Oosten van Riga, wonen, zoals in heel Letland, veel mensen op boerderijen. Velen van hen zijn oud en hebben regelmatig  medische zorg en maatschappelijke hulp nodig. Oudere mensen op het platteland hebben vaak geen mogelijkheden om hun problemen op te lossen. De weg naar het dorp is te lang, helemaal in de winter, als de sneeuw een meter hoog ligt en de temperatuur naar min 30 daalt. Ze hebben geen telefoon, geen wasgelegenheid en soms zelfs geen stroom. Als ze kinderen hebben die in de buurt wonen, hebben ze geluk maar als dat niet zo is dan zijn ze aan het lot overgeleverd. Het is geen oplossing om duizenden bejaardenwoningen te bouwen. De meesten zijn gelukkig in het huis waar ze hun hele leven gewoond hebben en met een beetje hulp en zorg kan het leven een vreugde zijn.

In het systeem van "Give a Hand" zijn de maximale kosten om medische, sociale en  praktische hulp te geven maximaal € 100,- per persoon per jaar. De hulp komt uit het dorp en is eenvoudig te organiseren. De bewoners in het dorp hebben een flat  naast de dokter gekocht en ingericht. Kinderen van de school hebben geholpen met het opknappen van de woning.

Doel van het project:

Het is de bedoeling dat de bejaarden thuis worden opgehaald, de flat 4 tot 6 uur gebruiken voor een douche, een wasje , een doktersbezoek en dan weer naar huis worden gebracht. Zo wordt een aantal problemen opgelost en kan men toch blijven wonen in de vertrouwde omgeving.

Om de  jaarlijkse kosten van de flat te betalen zijn alle vrouwen uit Zaube aan het breien geslagen. De beroemde Letse sokken en wanten worden in Nederland verkocht.

Soroptimisten Eindhoven:

Onze club  wil geld bij elkaar verzamelen voor het aanschaffen van een personenbusje waarmee de ouderen thuis kunnen worden opgehaald. Daarnaast verkopen we ook hun gebreide sokken, eierwarmers, handschoenen e.d. We hopen in de zomer van 2015 het busje naar Zaube te  kunnen vervoeren.

Brick Field Schools in India

De situatie:

In een straal van 100 km rond Calcutta staan honderden steenfabrieken die bakstenen produceren voor bouwbedrijven in Calcutta en omgeving. De meeste van de duizenden arbeiders die hier werken zijn seizoenarbeiders. Ze komen uit de verpauperde en semi-feodale districten van de aangrenzende staten.  Op deze steenfabrieken wordt 8 maanden per jaar gewerkt. Tijdens het regenseizoen ligt het werk stil en keren de arbeiders met hun gezinnen tijdelijk weer naar hun woonplaatsen terug. Het werkproces is tamelijk middeleeuws. Er zijn nauwelijks mechanisch aangedreven machines. Bijna alle productiewerkzaamheden worden door mensenhanden uitgevoerd.  De uitbetaling voor het werk is gebaseerd op de baksteenproductie per familie. Daarom is er een sterke prikkel om ook de kinderen mee te laten helpen.

 De meeste kinderen vanaf 10 of 11 jaar nemen deel aan het arbeidsproces. De kinderen halen de klei op bij de mengmachine en brengen die met kruiwagens naar de plaats waar de klei door andere kinderen in mallen wordt gedaan. Die leggen ze daarna te drogen in de zon. De kinderen moeten naar schatting klompen leem van 10 tot 15 kilo versjouwen. Vanaf 8 jaar al leveren   kinderen vaak hun bijdrage door twee koeien om een kleimolen te drijven.

Doel van het project:

In 2008 is een succesvol model voor Brickfield scholen ontwikkeld, waarbij de kinderen basisonderwijs krijgen op het terrein van de steenfabriek. De scholen zijn 3 uur per dag open, van maandag t/m vrijdag en de kinderen krijgen 3 uur per dag les. Per schooltje kunnen gemiddeld 50 kinderen vanaf drie jaar les krijgen. De schooltjes zijn open van november t/m juli.

De lessen bestaan uit geschreven en gesproken Hindi, rekenen, algemene kennis en wat Engels. Men gebruikt de lesmethode “Joyfull learning”. Voor de jongste kinderen is er een programma gericht op taalbevordering, emotionele ontwikkeling en begrip van de wereld om hen heen.

Bijna alle lessen vinden plaats in de open lucht. Grote plastic matten vormen de klaslokalen. De meeste Brickfield scholen hebben twee onderwijzers, zodat de kinderen naar leeftijd en niveau kunnen worden ingedeeld. Behalve voor onderwijs wordt ook gezorgd voor voeding. Voor veel kinderen is het onderwijs op de Brickfield scholen het enige onderwijs dat ze in hun leven zullen krijgen                         

Soroptimisten Eindhoven:

Dit schooljaar ondersteunen we samen met de Stichting  Actie  Calcutta (SAC),  waarvan één van onze clubleden de voorzitter is, één schooltje in  Howrath in India.

 

Sokken, handschoenen en nog meer.

Wilt u graag producten gebreid door de deelnemers van het project: "Give-a-hand" bestellen?    Klik dan hier. U komt dan op de site van "Give-a-hand" en kunt u uw bestelling plaatsen.